/English

Naujienos

Atgal

Dažniausios AML klaidos Lietuvos finansų rinkos dalyvių praktikoje

2021 04 01

Vasarį aptarėme (https://www.avocad.lt/lt/Naujienos/item/78) 2020 m. finansų rinkos dalyviams (toliau – FRD) Lietuvos banko taikytas poveikio priemones. Apžvalgoje įvardijome vieną sritį, kur taikomos itin didelės baudos ir kitos poveikio priemonės – tai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (toliau – PPTF) prevencijos pažeidimai. Baudos už PPTF prevencijos pažeidimus nesibaigia ir 2021 metais, o vienas FRD nubaustas 40 tūkst. eurų bauda.

Kurias klaidas kartoja Fintech sektorius?

Visi FRD, pažeidę PPTF prevencijos reikalavimus, netinkamai nustatydavo kliento ir naudos gavėjo tapatybę. Lietuvos bankas fiksavo, kad prasižengusios įmonės surenka nepakankamai informacijos apie kliento dalykinių santykių tikslą ir pobūdį, nereikalauja arba reikalauja nepakankamai dokumentų ir kitų duomenų, kurie nurodytų kliento juridinio asmens, nuosavybės ir kontrolės struktūrą bei veiklos pobūdį, netinkamai vykdo sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, kai klientas yra politiškai pažeidžiamas asmuo ar gyvena (juridinio asmens atveju – registruotas) didelės rizikos trečiojoje valstybėje bei nevykdo nuolatinės kliento dalykinių santykių stebėsenos, įskaitant informacijos apie lėšų šaltinį tyrimo.

Kita didelė PPTF prevencijos pažeidimų grupė – veiksmingų FRD vidaus politikų ir vidaus kontrolės procedūrų nebuvimas. 

Į kuriuos veiksnius verta atkreipti dėmesį, kad Fintech įmonės nestrigtų PPTF prevencijos sistemoje? Atsakymai slypi tarp Lietuvos banko vykdytų skirtinguose sektoriuose veikiančių Fintech įmonių PPTF rizikos tyrimų rezultatų. 

Visų pirma, mažesni FRD patys nustato kliento tapatybę, atlieka klientų sandorių stebėseną neperduodami šių funkcijų tretiesiems asmenims. Tuo pačiu, mažesni FRD paskiria už PPTF prevencijos sritį atsakingą tik vieną ar du asmenis, o pastarieji dažnai eina ir kitas pareigas. FRD, atsižvelgdamas į savo veiklos mastą ir pobūdį, turi teisę savo nuožiūra nustatyti darbuotojų, atsakingų už PPTF prevenciją, skaičių. Tačiau realybėje vienam ar dviem  darbuotojams vykdyti efektyvią PPTF prevencijos kontrolę, skirti pakankamai laiko reikalavimų įgyvendinimui ir sistemos tobulinimui, o kartu vykdyti dar ir kitas jiems deleguotas funkcijas yra sudėtinga. Tokiu būdu, būtent FRD išteklių trūkumas sudaro prielaidas PPTF prevencijos reikalavimų pažeidimui. 

Antra, FRD dažniausia linkę naudoti supaprastintą arba įprastą kliento tapatybės nustatymo būdą (sustiprintas tapatybės nustatymo būdas kai kurių finansų sektorių atveju sudaro vos 1%), klientą priskirti žemos arba vidutinės rizikos kategorijai. Toks tapatybės nustatymo būdas ir rizikos grupių pasiskirstymas suponuoja apie nepakankamas ir (ar) neefektyvias kliento rizikos vertinimo procedūras bei tai, kad FRD nevertina visų rizikų veiksnių (kliento, produkto, geografinio regiono ir kt.).

Trečia, tyrimai atskleidė, kad visų tirtų sektorių FRD atlieka per mažai vidinių tyrimų dėl galimai įtartinų kliento operacijų ar veiklos. Be to, FRD nelinkę taikyti PPTF prevencijos priemonių kliento atžvilgiu. Atkreiptinas dėmesys, kad FRD bent išvados forma turėtų dokumentuoti ir tokius atvejus, kai operacija turi įtartinos operacijos požymių, bet vidinio tyrimo metu nustačius teisėtą lėšų kilmę, įvertinus turimų duomenų pakankamumą, nustatoma, kad operacija nėra laikoma įtartina, o prireikus gebėti tokią išvadą tinkamai pagrįsti priežiūros institucijoms.

Tinkamas kliento tapatybės bei lėšų kilmės nustatymas, nuolatinė kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsena yra vieni svarbiausių uždavinių, kurių atlikimas negali būti atliekamas tik formaliai ir, kuriems FRD turėtų skirti daugiau dėmesio bei išteklių. Akcentuotina, kad PPTF prevencijos reikalavimus įtvirtinantys teisės aktai didžiąja apimtimi taikomi visiems FRD, nepriklausomai nuo jų dydžio ar vykdomos veiklos pobūdžio. Tad ir maži savo vykdoma veikla, mastu, dirbančių asmenų skaičiumi FRD privalo turėti ir vykdyti deramą, veiksmingą kliento pažinimo ir lėšų kilmės nustatymo procedūrą bei operacijų ir sandorių stebėseną.

Nepaisant to, kad FRD turi PPTF prevencijos politikas, iš priežiūros institucijos tyrimų rezultatų, nustatytų pažeidimų matyti, kad reikalingas šių politikų atnaujinimas, FRD konsultacijos atskirais PPTF prevencijos klausimais, darbuotojų žinių stiprinimas bei geresnė aukštesnės grandies vadovų kontrolė. Atsižvelgiant į tai, kad PPTF prevencijos reikalavimai tik griežtėja, FRD neturėtų leisti atitikties kultūrai įmonėje formuotis „bet kaip“, o atvirkščiai – vykdyti nuolatinį visos savo veiklos PPTF rizikos vertinimą ir kontrolę, stiprinti PPTF prevencijos priemones.