/English

Naujienos

Atgal

Vartojamosios rangos sutartyje sulygtos kainos keitimas

2020 06 22

Vienas iš vartojimo rangos sutarties ypatumų yra susijęs su rangovo pareiga suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją, ypatingai apie darbų kainą. Tinkamas ir aiškus tokios sutarties darbų nustatymas ir apibrėžimas padeda išvengti tarp šalių kylančių ginčų dėl vartojimo rangos sutarties kainos. Norint dar labiau apsaugoti vartotoją nuo galimo rangos sutartyje numatytos darbų kainos keitimo, rekomenduojama sutartyje nustatyti fiksuotą kainą.
Tačiau kartais, net ir esant apibrėžtai darbų apimčiai bei fiksuotai darbų kainai, iškyla poreikis atlikti papildomus darbus, o, atsižvelgiant į tai, atsiranda ir poreikis pakoreguoti fiksuotą darbų kainą. 

Praktika rodo, jog ginčai dėl papildomų darbų kainos kyla tuomet, kai rangovas, neįspėjęs vartotojo, savavališkai padidina sutartyje sulygtą kainą, o vartotojas, neįspėtas apie tokių darbų poreikį bei didesnę kainą, taip pat nedavęs sutikimo atlikti darbus, vėliau nesutinka mokėti už papildomai atliktus darbus. 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato imperatyvią taisyklę, jog rangovas privalo įspėti užsakovą dėl būtinybės atlikti papildomus darbus bei gauti aiškų sutikimą dėl tokių darbų atlikimo. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi praktikos, jog, rangovas, laiku neįspėjęs užsakovo, kad būtina didinti darbų kainą, privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą. CK 6.653 str. 5 d. numatyta, kad jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės jos padidinti, o užsakovas – sumažinti. Rangovas didinti kainą, kai tai būtina dėl reikalingų atlikti papildomų darbų arba kitų svarbių priežasčių, gali tik tuo atveju, kai laiku praneša užsakovui apie paaiškėjusius kainos didinimo pagrindus.

Taigi, atsižvelgiant į tai, rangovas, siekdamas apsaugoti savo interesus, privalo iš anksto įspėti užsakovą apie papildomų darbų poreikį bei kainos pasikeitimus, o to nepadaręs veikia savo rizika, t. y. darbus atlieka už rangos sutartyje sulygtą fiksuotą kainą. Tai reiškia, jog jis netenka teisės reikalauti iš vartotojo sumokėti už atliktus papildomus darbus. 

Dar daugiau, negavęs sutikimo iš užsakovo per tam tikrą terminą vykdyti papildomus darbus, rangovas gali sustabdyti tokių darbų vykdymą, kol sutikimas arba atsisakymas iš užsakovo bus gautas. Taip rangovas apsaugos savo interesus, jeigu papildomai darbai būtų buvę atlikti be užsakovo sutikimo.

Apibendrinant, aiškus bei tinkamas vartotojo informavimas apie papildomų darbų poreikį be didesnę kainą yra svarbus ne tik vartotojui, kaip silpnesnei šaliai, bet ir pačiam rangovui, kuris tikisi už tinkamą darbų rezultatą gauti atitinkamą atlygį.