/English

Naujienos

Atgal

Teisės būti pamirštam (ne) įgyvendinimas dėl formalių reikalavimų iš duomenų valdytojo

2022 01 17

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) įtvirtina griežtus asmenų duomenų tvarkymo standartus. Tuo pat metu duomenų subjektams suteikia daug teisių, kuriomis nevengiama pasinaudoti. Tai kuria naujus rūpesčius įmonėms. Viena iš teisių yra prašymas ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam).

Pasitaiko situacijų, kai duomenų subjektai, vedami emocijų (pavyzdžiui, suteiktomis paslaugomis nepatenkintas klientas arba įmonės skolininkas), kreipiasi į duomenų valdytoją su itin formaliais prašymais (pavyzdžiui, vienu sakiniu nurodo, kad reikalauja ištrinti visus jo asmens duomenis). Pasitaiko situacijų, jog ir duomenų valdytojai (įmonės), itin jautriai, principingai reaguoja į tokius prašymus, o duomenų subjektus apkrauna papildomomis pareigomis (pavyzdžiui, įpareigoja išvardinti, kokius konkrečius asmens duomenis reikėtų ištrinti, laikytis tam tikrų formos ir turinio reikalavimų). Ir tik tada nagrinėja asmenų prašymus. Tai kuria ginčą, kuris dažnai pasiekia Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (toliau – VDAI), po to ir teismus.

Vienoje iš bylų tokia situacija ir nagrinėta. Duomenų valdytojas atsisakė vykdyti formalų asmens prašymą dėl asmens duomenų ištrynimo, motyvuodamas, jog pareiškėjas nesilaikė VDAI rekomendacijų dėl prašymo formos ir turinio reikalavimų. Tiek VDAI, tiek teismai sukritikavo duomenų valdytojo veiksmus ir konstatavo, jog buvo pažeisti BDAR reikalavimai, nurodė, jog duomenų valdytojai neturėtų suabsoliutinti prašymo formos ir jo turinio. Tai, kad prašymas nebuvo tinkamai suformuluotas dokumento formos prasme, negali būti kliūtis tokio prašymo nenagrinėti. Kitaip tariant, BDAR konkrečios prašymo formos ir turinio nenustato, o VDAI rekomendacijų dėl prašymo ir formos turinio reikalavimų nėra privaloma laikytis. 

AVOCAD pažymi, kad formalus „kabinėjimasis“ prie pateikto prašymo formos ir turinio reikalavimų gali sukelti rimtas pasekmes verslui, nes tai jau būtų duomenų subjekto teisių pažeidimas BDAR prasme. 

Visgi, atkreiptinas dėmesys, jog duomenų subjekto teisė ištrinti jo duomenis nėra absoliuti, tam tikrai atvejais yra pagrindų atmesti pareiškėjų prašymus. Pagal BDAR ši teisė gali būti neįgyvendinta, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas, pavyzdžiui, nes duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal teisės aktus siekdamas atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdydamas pavestas viešosios valdžios funkcijas; siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Kitaip tariant, duomenų valdytojas gali nevykdyti asmens prašymo, tačiau turi įrodyti vieną iš BDAR įtvirtintų išimčių. Tačiau savaime tai nereiškia, jog yra formalus pagrindas atmesti prašymą, lakoniškai nurodant, jog „nėra pagrindo tenkinti pateikto prašymo“. Tokiais atvejais atsiranda pareiga motyvuotai paaiškinti, kodėl ir dėl kokių priežasčių nebus įgyvendintas duomenų subjekto pašymas. Ir tik tada konstatuoti, jog prašymas yra netenkinamas. 

Asmens duomenų subjektų prašymų (ne tik dėl duomenų ištrynimo) nagrinėjimas reikalauja papildomų BDAR žinių, todėl šias užduotis rekomenduotina patikėti asmenims, turintiems šią kompetenciją, arba kreiptis į šios srities profesionalus, kurie užtikrintų tinkamą BDAR reikalavimų įvykdymą.