/English

Naujienos

Atgal

Dalis AB stebėtojų tarybos ar valdybos narių negali būti susiję su bendrove

2020 07 21
 
Birželio 26 d. priimtas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas nustato, kad ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos arba valdybos (jei bendrovėje sudaroma tik valdyba) narių turi nebūti susiję su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.
 
Šis reikalavimas pakeitė kotirojamoms įmonėms iki tol galiojusį santykinai abstraktų įpareigojimą minėtiems asmenims nebūti susijusiems su bendrove, bendrovę kontroliuojančiu akcininku ir bendrovės organų nariais šeimos, giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais. Ankstesnis reguliavimas buvo nepakankamas ir iš esmės neužtikrino nešališko ir nepriklausomo dukterinių bendrovių valdymo.
 
Nauja įstatymo redakcija, įsigaliosianti 2020 m. lapkričio 1 d., konkrečiai apibrėžė atvejus, kada laikoma, jog minėti asmenys nėra laikomi susijusiais su bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Jie turi atitikti šiuos kriterijus:
 
1. ne mažiau kaip metus neturėti darbo santykių su bendrove, patronuojančia bendrove ar dukterinėmis bendrovėmis;
 
2. ne mažiau kaip metus nebūti bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadovu, valdybos nariu ar akcininku, kuriam
priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;
 
3. nebūti akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, bendrovės arba patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadovo ar kolegialių organų narių artimais asmenimis: sutuoktiniu, sugyventiniu, partneriu (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), taip pat jų tėvais (įtėviais), vaikais (įvaikiais), broliais (įbroliais), seserimis (įseserėmis), seneliais, vaikaičiais ir jų sutuoktiniais, sugyventiniais ar partneriais;
 
4. neturėti verslo ryšių su patronuojančia bendrove, dukterine bendrove ar su juridiniu asmeniu, kurio dalyvė, dalininkė ar steigėja yra bendrovė, patronuojanti bendrovė ar dukterinė bendrovė, nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės akcininkas, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), kuris gauna pajamų iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų, išskyrus atlygį už veiklą vykdant kolegialaus organo nario ar komiteto nario pareigas;
 
5. paskutinius dvejus metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 
6. nebūti bendrovės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie kolegialaus organo nario pareigų ėjimo trukmės pridedant praėjusius bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas.
 
Taigi, nuo pakeitimo įsigaliojimo ne mažiau kaip 1/3 atitinkamo bendrovės organo narių negalės būti susiję su bendrove ir privalės atitikti anksčiau išdėstytus kriterijus. Svarbu tai, kad naujas reguliavimas yra taikomas ir renkant naują stebėtojų tarybą ar valdybą, ir pavienius jos narius.
 
AVOCAD pataria nuo 2020 m. lapkričio 1 d. renkant bendrovės kolegialius organus papildomai įvertinti kiekvieną kandidatą tam, kad atitinkamas bendrovės organas nebūtų laikomas netinkamu, o jo sprendimai laikomi objektyviais ir nepriklausomais.